Dragon Prayer Book

< 1r >

Ad vᷓs
Memoᷓ

Regali ex
ꝓgenie
mᴀriᴀ
exoꝛta re-
fulget
cuiꝰ
precibus nos ᴀdiuuᴀri mē[-]
te
et ſpū deuotiſſime poſ-
cimus
Oꝛa ꝓnobis
ſcā dei genitʼx Vt digʼ effi[-]
ciamur
ꝓmiſſiōibꝰ xpī Zu
mettē
ᴀᷓ
Subtuū p̄ſidiū
cōfugimꝰ ſan⸌c⸍ta dei genitʼx
nr̄as d[e]p̄cac̄oēs ne deſpi[-]

< 1v >

cias in nc̄{c}itatibꝫ ſed aꝑicu-
lis
cūctis libʼa nos ſemꝑ vʼ-
go
bn̄dcta Poſt ꝑtum
vʼgo īuiolᴀta ꝑmᴀ̄ſiſti
Dei genitʼx īteꝛcede ꝓnobʼ
oꝛ̄ P Rotege dn̄e famu[-]
los
tuos ſubſidijs pa-
cis
bt̄e marie ſemꝑ vir-
ginis
pr̄ocinijs cōfidētes
ᴀcūctis hoſtibus redde ſe-
curos
ᴀnᷓ Mᴀgne p̄r
ſcē dm̄ce moꝛtis hoꝛa nos
tecum ſuſcipe hic ſemꝑ
nos pie reſpice Os
iuſti meditabit ſapīam

< 2r >

Et līgua eiꝰ loq̄t indi-
ciū
. Anᷓ. Bn̄dc̄s redēp-
toꝛ
oīm ſaluti ꝓuidēs
hōiꝫ mdʼo dedit ſctū Dn̄i
cū
. Lex dei eiꝰ coꝛde ip-
ſiꝰ
Et ſupplātabūt
greſſꝰ eꝰ. Oꝛ̄ D E ec-
clʼaꝫ
tuā bt̄i Dn̄ici
ↄfeſſoꝛis tui. illuīare digᷓ-
tꝰ
es mʼitis doctʼnis. ↄce-
de
vt eiꝰ ītʼceſſiōe tꝑalibꝫ
nō deſtituat auxilijs
ſpūalibꝫ ſꝑ ꝓficiat īcre-
mētis
: . Anᷓ. Ad ſācti
Petʼ tumulū freq̄ns lux

< 2v >

deſcēdit cuiꝰ laudis ti-
tulū
lāpades accēdit.
Deſidʼiū aīe eiꝰ tʼbuiſti
ei dn̄eEt volūtate la-
bioꝝ
eiꝰ nō fraudaſti eū.
Anᷓ. Petrꝰ nouꝰ īcola
celos laureatꝰ aſcendit
aureola tʼplici dotatꝰ.
Dn̄e p̄ueīſti eū bn̄dic-
cōibꝫ
dulcedīs Poſuiſ-
ti
capite eiꝰ coꝛonā de
lapide p̄cioſo . Oꝛ̄
P a qm̄s omp̄s dʼs :
vt bt̄i Petʼ mrᷓis tui fidē
ↄgrua deuocōe ſectem

< 3r >

eiuſdē fidei dilatacōe
mrᷓij palmā mʼuit obti-
neʼ
: . anᷓ. O thōa laus
glʼa p̄dicatoꝝ oꝛdinis
nos trāſfer ad celeſtia ꝓ-
feſſoꝛ
ſacʼ numīs. De-
clʼacō
ſermonū tuoꝝ il-
lm̄at
Et ītellcm̄ dat ꝑ-
uulʼ
Anᷓ. Collaudet
xp̄s rex glʼe Thomā
lumē ecclʼe mūdū replet
doctʼna gr̄e . Rigās mō-
tes
de ſuꝑioꝛibꝫ De
fructu opeꝝ tuoꝝ ſacia-
bitur
terra. Oracio.

< 3v >

D E ecclʼaꝫ tuā mi-
ra
bt̄i Thome ↄfeſ-
ſoꝛis
tui erudicōe clarifi-
cas
ſc̄a oꝑacōe fecun-
das
: da nobʼ q̄s. docu-
it
ītellt̄a ↄſpiceʼ egit
imitacōe ↄpleʼ: . anᷓ Aſ-
ſit
nobʼ ꝓpiciꝰ huiꝰ vite
veſꝑe ad xp̄m nos Vīcē-
ciꝰ
tuto ferēs itineʼ. Ti-
mete
deū date illi hono-
rē
Qʼa vēit hoꝛa iudicij
eiꝰ. anᷓ. Peruigil xp̄i nū-
ciꝰ
vocās ad lucis oꝑa
ad fruēda vīcēciꝰ nos du-

< 4r >

rat vite mǔnʼa . Dabʼ
eū bn̄diccōꝫ ſclʼm ſclʼi
Letificabʼ eū gaudio cū
vultu tuo Oꝛ̄o D E
gēciū mlʼtitudinē mi-
ra
b̄ti Vīcēcij ↄfeſſoʼis tui
p̄dicacōe ad agʼcōꝫ tui
nōis vēire tʼbuiſti : pr̄a
q̄s . vt quē vētuꝝ iudicē
nūciauit tʼris p̄miato-
rē
hr̄e meʼam celʼ . Xp̄m .
Anᷓ. Criſti pia gr̄a ſcōs
ſbʼlīauit quos pr̄is Dm̄-
ci
oꝛdo ꝓpagauit nos eo-
mʼitis petimꝰ iuuari

< 4v >

atqꝫ ſuis p̄cibꝫ deo ↄmē-
dari
. Sapīaꝫ ſcōꝝ nar-
rāt
pplʼiEt laudē eoꝛū
nūciat ecclʼa. anᷓ. O ꝙᷓ
felix glʼa ſꝑ ſcōꝝ ꝙᷓ p̄cla-
ra
mʼita ſūt p̄dicatoꝝ
qͦꝝ vʼbo oꝑe m̄dꝰ deco-
rat
eoꝝqꝫ muneʼ mēs ↄ-
ſolidat
Exultabūt ſc̄i
glʼa. Letabūt cubilibꝫ
ſuis. Oꝛ̄o C Oncede q̄s
op̄s dʼs vt ad melio-
rē
vitā ſcōꝝ tuoꝝ Petri
thome vīcēcij Kathʼine
exēpla nos ꝓuocēt qᷓtenꝰ

< 5r >

quoꝝ ↄmēoꝛacōꝫ agimꝰ
eciā actꝰ imiteur. . anᷓ.
A Ve vʼgo Kathʼina ce-
li
decoꝛ mōtis ſyna the-
ꝫauris
indeficiēs iure
bina tu regina reis au-
rē
nūc īclina p̄catʼx es
ſufficiēs . Oꝛa nobʼ
ſc̄a Kathʼina. Vt digʼ. anᷓ.
Kathʼinā ſꝑ īuocēꝰ oꝛe
coꝛde laudes digᷓs demꝰ
vitā nr̄aꝫ ſibi ↄmēdēꝰ
. Adducent regi vʼgi-
nes
poſt eā. Ꝓxime eiꝰ
afferent tibi.

< 5v >

D E dediſti legeꝫ
Moyſi ſūmitate
mōtis ſynai eodē lo-
co
coꝛpꝰ bt̄e Kathʼine vʼ-
ginis
mrᷓis tue ſcōs ā-
gelos
tuos mirabiliter
collocaſti: ↄcede ꝓpiciꝰ . vt
eiꝰ mʼitis ītʼceſſiōe  ad
mōtē xp̄s valeamꝰ
ꝑuēire : eūdē dn̄ꝫ nr̄m
ihʼm xp̄m filiū tuū
tecū viuit regᷓt vnita-
te
ſpūs ſc̄i dʼs : oīa ſclʼa
ſclʼoꝝ . Am̄e. Dn̄e ex. Et
clamoꝛ. Bn̄dicamꝰ doº.

< 6r >

Deo gᷓ. Fideliū aīe
mīaꝫ dei reqʼeſcāt pace.
Doᷓ vᷓs aᷓ. Aue vʼginū
gēma Kathʼina aue ſpō-
ſa
regis regū glʼoſa aue
viua xp̄i hoſtia tua ve-
nʼantib
pr̄ocinia īpetᷓ-
ta
deneges ſuffragia
Oꝛa. Anᷓ mtᷓ. Prudēs
vigilās vʼgo qᷓlʼ es cū
ſpōſo illo te elegit de
mdʼo ꝙᷓ pulchᷓ ꝙᷓ mirabi-
lis
qᷓnta luce ſpectabilʼ
intʼ ſyō iuuēclʼas irlʼm
filias thalamo gaudes

< 6v >

regio ↄiūcta dei filio. .
Addu. Anᷓ. Recoꝛdare
vʼgo mr̄ dū ſtetʼis ↄſpcū
dei vt loqᷓris nobʼ bōa
vt auʼtas īdigᷓcōꝫ ſuā
a nobʼ. Ab hac fāilia tu
ꝓpicia mr̄ eximia pelle
vicia fer remedia reis
via dās pr̄ia vite gau-
dia
qʼbꝫ dulcia tu p̄co-
nia
laudes cū glʼa ſuſci-
pe
pia. vʼgo maria da
gaudia nobʼ. Oꝛa
nobʼ ſc̄a dei gēitʼx. Vt digʼ
efficiam ꝓmiſſiōibꝫ .

< 7r >

Eſto nobʼ dn̄e. turris
foꝛtitudīs A facie īimi-
ci
Dn̄e exaudi oꝛ . Oꝛ̄o .
P Rotege dn̄e famlʼos
tuos ſbʼſidijs pacis:
bt̄e Marie ſꝑ vʼgīs pr̄o-
cinijs
ↄfidētes a cūctis
hoſtibꝫ redde ſecuros: .
Oꝛ̄o . E Cclʼe tue dn̄e
p̄ces placatꝰ admit-
te
: vt deſtructis aduʼſita-
tibꝫ
erroꝛibꝫ vniuʼſis
ſeca ſeruiat libʼtate:
famlʼm tuū papā nr̄m
atqꝫ p̄latos p̄ncipes

< 7v >

nr̄os. vna cū grege ſibi
ↄmiſſo . ab ōi aduʼſita-
te
cuſtodi: «ac» dirige viā
ſalutis etʼne . pacē tuā
nr̄is ↄcede tꝑibꝫ: . Anᷓ.
O ſacꝝ ↄuiuiū xp̄t
ſūit recolit mēoꝛia paſ-
ſiōis
eiꝰ mēs īplet gr̄a
fute glʼe nobʼ pignꝰ dat
allʼa. Panē celi. dedit
eis Panē āglʼoꝝ mādu-
cauit
hō. Oꝛa nobʼ
bt̄a Kathʼīa. Vt digʼ. Dn̄e
exau. Oꝛ̄o D E nobʼ
ſbʼ ſacᷓm̄to mirabili

< 8r >

paſſiōis tue. mēoꝛiā re-
liqʼſti
: tʼbue q̄s. ita nos
coꝛꝑis ſāguīs tui ſacᷓ
miſtʼia venʼari vt redēp-
cōis
tue fructū nobʼ iu-
gitʼ
ſēciamꝰ . Oꝛ̄o . Dʼs
dediſti legē moyſi. Pre-
cioſa
ↄſpcū dn̄i Moꝛs
ſcōꝝ eiꝰ. Sc̄a maria ōs
ſc̄i ītʼcedāt nobʼ ad dn̄ꝫ:
vt meʼam adiuuaʼi ab
eo. Qʼ viuit regᷓt.
ōia ſclʼa ſclʼoꝝ Amen. .
Dʼs adiutoꝛū meū [-]
tēde
. Dn̄e ad. Dʼs in ad.

< 8v >

Dn̄e. Dʼs ad. Dn̄e ad.
Glʼa pr̄i. K . X . K . Pꝛ̄ . Et
ne. Reſpice dn̄e ſer-
uos
tuos. oꝑa tua
dirige filios eoꝝ. Et
ſit ſplēdoꝛ dn̄i nr̄i ſr̄
nos oꝑa manuū nr̄a-
dirige ſr̄ nos: opꝰ
manuū nr̄aꝝ dirige
Oꝛ̄o Dirigeʼ ſc̄ificare
dignʼis dn̄e ſc̄e pr̄ op̄s
etʼne dʼs: hodie coꝛda
coꝛꝑa nr̄a lege tua.
oꝑibꝫ mādatoꝝ tuoꝝ
vt īetʼnū te auxiliā-

< 9r >

te ſꝑ ſalui ēe meʼam.
xpm . So mā ix. leccē
helt.
Iube dn̄a bn̄di⟨-⟩
ceʼ
. Diuinū auxiliū ma-
neat
ſꝑ nobiſcū . johʼeꝫ
I N pʼncipio erat vʼbū
vʼbū erat apud deū dʼs
erat vʼbū. Hoc erat pʼn-
cipio
apdʼ deū. Oīa ip̄ꝫ
fc̄a ſt̄ ſine ip̄o fc̄m ni-
hil
. In. Cōmēoꝛacio
frm̄ ſoꝛoꝝ fāiliarm̄
bn̄fc̄oꝝ defūctoꝝ oꝛdīs
nr̄i. Reqʼeſcāt pace A.
Zu dꝛeyē leccē . Iube.

< 9v >

Reglʼaribꝫ diſciplīs īstr-
uat
nos mḡr celeſtis
Amē. Lc̄o   Q ex p̄ce⟨-⟩
pto
reglʼe iubemur
hr̄e coꝛ vnū aīaꝫ vnā
dn̄o iuſtū : vt ſub
vna reglʼa vniꝰ ꝓfeſſi-
ōis
viuimꝰ vnifoꝛ-
mes
obſeruācia canōi-
ce
religiōis īueniam .
In. Com̄. p̄s De ꝓfūdʼ.
K . X . K . P̄ꝛ nr̄. Aʼ ꝑta
īferi Er. Dn̄e. Fur vil
ſel oꝛ̄o . A Bsolue q̄s
dn̄e aīas famlʼoꝝ

< 10r >

famlʼaꝝqꝫ tuaꝝ. ab ōi vī-
clʼo
delictoꝝvt reſur-
reccōis
glʼa ītʼ ſcōs tuos
reſuſcitati reſpirēt : .
Fur ēi ſel oꝛ̄ . A Bſol-
ue
q̄s dn̄e aīaꝫ fa-
mlʼe
tue aīas fāuloꝝ
famulaꝝqꝫ tuaꝝ ab ōi
vīclʼo delictoꝝvt reſur-
reccōis
glʼa intʼ ſcōs tuos
reſuſcitati reſpirēt . pᷓs.
Laudate dn̄ꝫ ōs gētes
laudate. Glʼa. Oſtēde
nobʼ dn̄e mīaꝫ tuāEt
ſalutaʼe tuū da nobʼ. Dn̄e

< 10v >

Oꝛ̄o . A Ccōes nr̄as
q̄s dn̄e aſpirādo
p̄ueni . adiuuādo ꝓſe-
queʼ
: vt cūcta nr̄a oꝑa-
cō
ad te ſꝑ īcipiat
te cepta finiat: . Ad-
iutoꝛiū
nr̄m noīe dn̄i
Qʼ fecit celū tʼrā Fide-
liū
aīe mīaꝫ dei reqʼeſ-
cāt
pace. Pꝛ̄ nr̄. Salue.
Oꝛ̄o . Ꝓtege . So mā capi-
tel
helt.
Reqʼeſcāt pace.
Amē. Retʼbueʼ dignare
dn̄e oībꝫ nobʼ bōa faciē-
tibꝫ
ꝓptʼ nomē ſct̄m tuū:

< 10bis >

ij vᷓs iij iiii O viꝛgo
maxīa glʼa p̄ſtās cuiꝯ
ſac̄ festa oꝛbʼ vniuʼſꝯ ho-
dieꝛ̄o
die celebᷓt ꝙᷓ angliʼ
tot laudibꝯ effeꝛ̄t ac cetʼi
ſuꝑni ciues admiꝛāt age
apdʼ deū m̄tes nꝛ̄e ſꝑ diui-
nis
p̄ceptis obtꝑēt noſqꝫ vʼ-
tutibꝯ
alijſqꝫ bōis augeat alʼ

< 11r >

vitā etʼnā Amē pᷓs. Ad
te leua. Glʼa pr̄i. pᷓs. De
ꝓfūdʼ. Reqʼē. K . X . K . Pꝛ̄
nr̄. Et ne. Oꝛēꝰ dn̄o
papa dn̄s ↄſeruet eū
viuificet eū btm̄ faci-
at
eū tʼra tᷓdat eū
aīaꝫ īimicoꝝ eiꝰ. Sal-
uos
fac ſeruos tuos
ācillas tuas Dʼs meꝰ
ſꝑātes te. Reqʼeſcāt
pace Amē. Dn̄e ex. Oꝛe-
mꝰ.
Oꝛ̄ O Mp̄s ſempr̄
dʼs facis mirabi-
lia
magᷓ ſolꝰ : p̄tēde ſꝑ

< 11v >

famlʼm tuū papā nr̄m
ſr̄ cūctas ↄgregacōes
illi ↄmiſſas ſp̄m gr̄e ſa-
lutaris
: vt vʼitate
ↄplaceātꝑpetuū eis ro-
rē
tue bn̄diccōis īfūde. .
Oꝛ̄o . P Retēde dn̄e fa-
mulʼ
famlʼab tu-
is
dextʼaꝫ celeſtis auxilij:
Vt te toto coꝛde ꝑqʼrāt
digne poſtulā aſſe-
qᷓnt
Oꝛ̄ F Ideliū dʼs
oīm ↄditoꝛ redēp-
toꝛ
aīabꝫ famlʼoꝝ famu-
laꝝqꝫ
tuaꝝ. remiſſionē

< 12r >

cūctoꝝ tʼbue pctʼoꝝ: Vt ī-
dulgēciā
quā ſꝑ opta-
uer̄t
pijs ſupplicacōibꝫ
ↄſeqᷓnt . Qʼ viuis regᷓs
ōia ſclʼa ſclʼoꝝ . Amen.
Dy ſegē leccē . ju. jº. .
Bn̄diccōe ꝑpetua bn̄-
dicat
nos pꝛ̄ etʼnꝰ . Vni-
gēitꝰ
dei filiꝰ nos bn̄di-
ceʼ
adiuuare dignet.
Spūs ſc̄i gr̄aillm̄aʼe dig-
net
ſēſꝰ coꝛda nr̄a. ju
ijº. .
Dʼs pr̄ opʼsſit nobʼ ꝓpiciꝰ clemēsAd gau-
dia
ꝑadiſi ꝑducat nos